Ook 2017 was een jaar waarin Ellen Spanjers en haar team van vrijwilligers en zzp-ers met bewonderenswaardige inzet en creativiteit, en met een groot oplossend vermogen werkten aan de vaste activiteiten, projecten en aanhaakprojecten van de stichting. En alsof dat nog niet genoeg was ook aan nog andere onderwerpen. Dit jaarverslag geeft van alle bezigheden in nuchtere bewoordingen het overzicht.

De activiteiten van De Bagagedrager bleven (ook) in 2017 niet onopgemerkt, getuige bijvoorbeeld de eervolle nominaties en de publiciteit die De Bagagedrager ten deel viel.

Wij wensen u veel lees-genoegen!

Het bestuur van De Bagagedrager

Algemene informatie

Stichting De Bagagedrager is opgericht op 15 juni 2015. Ingevolge artikel 10 van de Statuten brengt het bestuur hierbij verslag uit over het boekjaar 2017. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Met de aan dit jaarverslag verbonden jaarrekening 2017 legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid.

Statutaire doelstelling Stichting

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
a. Het signaleren, stimuleren, initiëren, innoveren, inspireren, co-creëren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van concepten, ideeën en activiteiten op kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord;
b. Het inzetten, uitdragen, delen en overbrengen van (levens)ervaringen, voor en door mensen met- en zonder beperking, op een laagdrempelige en toegankelijke manier, gericht op het bespreekbaar maken van vooroordelen en stimuleren van wederzijds begrip tussen verschillende leefwerelden;
c. het bevorderen van de zelfredzaamheid gericht op maatschappelijke participatie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Doel

Stichting De Bagagedrager heeft een sociaal-maatschappelijk doel: verbeteren van de sociale cohesie en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Doelgroepen

De Stichting richt zich op een diversiteit aan doelgroepen:
a. mensen met een beperking, zoals lichamelijk, psychische en verstandelijke beperking
b. hun omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers)
c. onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo, docenten, studenten, stagiaires)
d. welzijnsorganisaties (wijkcentra, buurtcoöperaties, vrijwilligerscentrales)
e. professionele hulpverleners (verpleegkundigen, re-integratieconsulenten, artsen, specialisten)

Missie

Mensen met elkaar in contact brengen met elkaars leefwereld

Visie

De stichting richt zich op de optimalisering van onderlinge communicatie, juist ook in situaties waarin dit door taboes, angsten of onzekerheden wordt bemoeilijkt. De stichting heeft een aanjaagfunctie om inspirerende en vindingrijke projecten te ontwikkelen en te (helpen) realiseren, met als doel mensen te verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. We werken van signaal tot realisatie, samen met de mensen om wie het gaat. We maken gebruik van door onszelf ontwikkelde spellen en methodieken.

Bestuur

Het bestuur bestaat in 2017 uit Elly (C.N.) Hilgeman (voorzitter), Maria (M.F.) Wassink (secretaris) en Bert (H.J.M ) van Noord (penningmeester). Het bestuur is onbezoldigd.

ANBI

Stichting De Bagagedrager heeft de ANBI-status ontvangen, met terugwerkende kracht, vanaf 15 juni 2015.

Organisatie en beleid

Stichting De Bagagedrager wordt gerund door Ellen Spanjers. Zij is initiator en directeur en voert samen met andere opdrachtnemers (zzp’ers), ervaringsdeskundigen en vrijwilligers de activiteiten van de stichting uit. De uitvoerende organisatie wordt extern vertegenwoordigd door het bestuur van De Bagagedrager, dat op afstand bestuurt. Er zijn vier à vijf bestuursvergaderingen per jaar en er is tussentijds contact tussen bestuur en directie voor agenda-overleg en wanneer daar aanleiding toe is.

Stichting De Bagagedrager initieert jaarlijks nieuwe (pilot)projecten, op basis van signalen en behoeften uit de praktijk. Middels fondsenwerving worden deze nieuwe projecten gefinancierd. We ontwikkelen van nieuwe activiteiten en/of producten, die na afloop van het project kunnen worden voortgezet door de Stichting en aangeboden worden als nieuwe dienst of producten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor aanhaakprojecten. Dit zijn initiatieven van ervaringsdeskundigen die al eerder aan projecten van De Bagagedrager hebben deelgenomen en nu een specifiek eigen project willen starten. De Bagagedrager is voor deze projecten faciliterend en zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording. Na afloop van een aanhaakproject wordt in overleg worden bekeken of het betreffende project voortgezet wordt door De Bagagedrager of dat de initiatiefnemer zelfstandig verder gaat met de activiteiten.

Vaste activiteiten

Een Steekje Los?: workshops en trainingen

Doel: kennis maken met de werkwijze en toepassingen van het spel Een Steekje Los?
Doelgroep: ggz-clienten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, medewerkers, directie, management, verpleegkundig specialisten, revalidatieverpleegkundigen en revalidatie artsen.
Resultaat: 11 workshops en speltrainingen, teambijeenkomsten, met ruim 420 deelnemers
Soort activiteit: introductieworkshops, speltraining, medewerkersdagen, deskundigheidsbevordering, teamdagen, inspiratiedag, jaarcongres
Plaatsen: Zwolle, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Utrecht, Nieuw Heeten, Arnhem, Ede
Opdrachtgevers: RIBWGO, Dela Goededoelenfonds, Stichting Zelfbeschadiging, UWV, V&VN, Axon Leertrajecten, Leger des Heils Overijssel.

StigmaTour: coördinatie en uitvoering

Doel: bespreekbaar maken van stigma’s in de psychiatrie, middels Een Steekje Los? en Virtual Reality Experience
Doelgroep: algemeen publiek, ervaringsdeskundigen, studenten, hulpverleners, mensen een psychische aandoening en hun naasten
Resultaat: 1 busstop, ruim 100 bezoekers en 800 passanten
Plaatsen: Tilburg, bij finish marathon CZ Ten Miles
Opdrachtgever: Zorgbelang Brabant in samenwerking met RIBW Brabant en Howie the Harp.

Creatief Denken: workshops

Doel: workshop out of the box denken
Doelgroep: huisartsen, triagisten, medisch specialisten, SEH artsen, verpleegkundigen, managers ambulancezorg, communicatiemedewerkers, fondsenwervers, hulpverleners ggz, ambulant begeleiders begeleid wonen, pedagogisch medewerkers, medewerkers ouderenzorg, managers, stafmedewerkers,
Resultaat: 15 workshops met 285 deelnemers
Plaatsen: Zeist, Elst, Nijmegen, Arkel, Nieuw-Heeten, Kampen, Winterswijk
Opdrachtgever: NTS Triagecongres, Rabobank Maas en Waal, Kinderopvang De Tweeling, 3F Academy, Leger des Heils Overijssel, RIBWGO, Marga Klompé Zorgcombinatie.

Kleurprofilering: workshops

Doel: inzicht geven en laten ervaren dat ieder mens anders is en anders reageert. Je leert elkaar beter te begrijpen, waardoor je prettiger kunt samenwerken in een team. Je leert je eigen drijfveren en kwaliteiten kennen en je leert hoe je de krachten kunt bundelen, met als doel efficiënter samenwerken.
Doelgroep: communicatiemedewerkers, fondsenwervers, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, pedagogisch medewerkers kinderopvang,
Resultaat: 3 workshops met 51 deelnemers
Plaatsen: Nijmegen, Arkel, Enschede
Opdrachtgever: Kinderopvang De Tweeling, 3F Academy, De Twentse Zorgcentra.

Uitreiking Lintje Los 2017

In 2017 zijn 4 Lintjes Los uitgereikt aan 3 personen en 1 organisatie, die zich op bijzondere wijze voor Een Steekje Los? inzetten.
1. Judith Koudijzer, van Stichting Hersteltalent Zeeland: maandelijkse spelbijeenkomst met nieuwe doelgroep: ouderen (80+) in een verpleeghuis
2. Marrig van der Werf, van ZOG MH te Gouda: ontwikkeling Engelstalige versie gericht op arbeid en participatie en wordt nu ingezet in 4 partnerlanden van het Europees project Equil, met als doel de werkgelegenheid van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen.
3. Laura Keulemans, cum laude afgestudeerd Ergotherapie aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Met als afstudeeronderzoek: ‘Een Steekje Los? een bruikbare methodiek voor psycho-educatie’. Laura heeft het bordspel én de online versie ingezet voor cliënten op een gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis Duffel om kwaliteit van leven bespreekbaar te maken.
4. Spelleidersteam van STIP GGZ Flevoland, ze organiseren elke maand een spelbijeenkomst in e bibliotheek in Lelystad, door ervaringsdeskundigen met als doel laagdrempelige doorverwijzing naar activiteiten van STIP.

Projecten

StigmaTaxi: in gesprek over stigma met mensen uit diverse culturen

Periode: februari 2016 t/m februari 2017
Het doel van dit project was om (zelf)stigma’s bespreekbaar te maken gericht zich op diverse culturen. Interculturele communicatie is noodzakelijk om elkaar beter te leren begrijpen en om mensen dichter bij elkaar te brengen. Middels de StigmaTaxi laten we mensen een kijkje nemen in elkaars wereld (opvattingen, normen, waarden etc.) Hierdoor wordt bewustwording en (h)erkenning gecreëerd.
Resultaten: De StigmaTaxi is op 3 locaties geweest: Arnhem, Nijmegen, Deventer, op twee momenten. De eerste keer om de presentatie en de workshop te geven en de filmpjes te maken. Na een maand was er een filmpresentatie op de locatie, waarbij de films vertoond werden en nabesproken. Er zijn ruim 150 mensen bereikt tijdens de bijeenkomsten op locatie, uit ruim 15 verschillende culturen. Daarbij was de StigmaTaxi op het TeGekFestival, met ruim 1500 mensen, waarvan er zeker 500 kennis gemaakt hebben met de StigmaTaxi. Daarnaast is er veel bekendheid gegeven via sociale media. De bijeenkomsten zijn beoordeeld met gemiddeld een 8,3. Uit evaluatie blijkt dat de film openheid geeft en een goed hulpmiddel is om stigma’s bespreekbaar binnen diverse culturen.
Producten en publiciteit: Er zijn 15 interviews afgenomen in de StigmaTaxi en er zijn 10 filmpjes gemaakt, deze zijn geplaatst op www.stigmataxi.nl. Tijdens de slotbijeenkomst in februari 2017 zijn de resultaten gepresenteerd van dit project, is de handleiding van de set Multicultureel gepresenteerd.
Samenwerkingspartners: Vitale Verbindingen, Rijnstad, Indigo, De Nieuwe Hommel, Vriendendiensten Deventer, Zelfregiecentrum Deventer, De Wijkfabriek Nijmegen en I-psy.
Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door Samen Sterk zonder Stigma, DELA goededoelenfonds en Dr. Wittenbergstichting.
Einde project: Dit project is in februari 2017 afgerond en de eindrapportage is goedgekeurd door de fondsen. De ontwikkelde producten worden voortgezet als activiteit en product van De Bagagedrager. De doorontwikkeling vindt plaats in het project StigmaTools dat in 2017 van start is gegaan.

Theater met bagage: op speelse wijze in gesprek voor- en na een theatervoorstelling

Periode: september 2016 – heden
Doel: Doel is om openheid te bevorderen en stigma ’s te bestrijden. Op speelse wijze in gesprek over het thema van de theatervoorstelling (angst- en dwangstoornissen, eetstoornissen, psychose), met als doel meer openheid en begrip. Bezoekers krijgen voor aanvang een ansichtkaart met een speelkaart uit het spel Een Steekje Los? en na afloop een blikvanger met speelkaarten uit het spel.
Werkwijze: Bij Theater met bagage worden toeschouwers gestimuleerd verder te praten over het thema van de voorstelling middels spelkaarten uit Een steekje los?!. Niet alleen direct na afloop van de voorstelling maar ook daarna én ook met mensen de die de voorstelling niet zelf gezien.
Resultaat: Er zijn 17 voorstellingen geweest met ruim 1400 bezoekers in de plaatsen: Vlaardingen, Zuidlaren, Delft, Schalkhaar, Koudum, Houten, Den Haag, Wageningen, Ede, Tiel, Arnhem, Geldermalsen.
Voor elke voorstelling zijn ansichtkaarten ontwikkeld, die mensen voor aanvang van de voorstelling ontvangen en kleine blikjes, met een set kaarten passend bij de voorstellingen over de thema’s angst- en dwangstoornissen, eetstoornissen, stigma en psychose.
Samenwerking met Kracht van Beleving, Ixta Noa, Indigo, Kompassie
Coproductie: Theater met bagage is een gezamenlijk initiatief van Stichting de Bagagedrager en Kracht van Beleving/ Stichting Theater Zorg en Welzijn.
Fondsen: Dokter Wittenberg Stichting en Stichting Woudsend anno 1816.
Dit project loopt door in 2018.

StigmaTools

Periode: maart 2017 – oktober 2018
Doel: Het schrijven van een instructie/handleiding voor bestaande StigmaTools. Het doorontwikkelen van nieuwe StigmaTools, met als doel meer openheid en begrip, door gelijkwaardige interactie via de StigmaTools. Het testen van de nieuwe tools en de instructies en het overdragen van de tools middels workshops en trainingen..
Resultaat: Er zijn 20 werkvormen uitgewerkt van 9 verschillende stigmatools en met 345 personen getest tijdens 21 verschillende testbijeenkomsten met daarbij een diversiteit aan deelnemers.
Het gemiddelde cijfer dat gegeven is een 8 variërend van een 6,5 (voor een tool die nog in ontwikkeling is en nog veel bijgeschaafd moet worden) tot een 9,5 (voor de VR en Vertelkastje)
Samenwerking: Vriendendiensten Deventer, Zorgbelang Gelderland, GGNet Apeldoorn, STIP GGZ Flevoland.
Fondsen: Samen Sterk zonder Stigma, Dokter Wittenberg Stichting, Stichting Voorzorg Utrecht, Dr. C.J. Vaillantfonds

Aanhaakprojecten

Aanhaakprojecten zijn projecten die geïnitieerd worden door ervaringsdeskundigen die hun idee willen uitvoeren en realiseren. De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording. Na afloop van het project wordt in overleg bekeken of het initiatief wordt voortgezet door De Bagagedrager of dat de initiatiefnemer zelfstandig verder gaat met de activiteiten.

Feel Goodie Bag Tour

Periode: september 2016 – 2018
Initiatiefnemer: De Feel Goodie Bag Tour is een idee en initiatief van Debby de Hond.
Doel: Dit project is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die de draad weer oppakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud geven en doorbreken van het sociale isolement. Een tour speciaal voor deelnemers die vanwege hun psychische kwetsbaarheid enige begeleiding nodig hebben. Daarom zijn begeleiders, zoals een maatje, familie of vriend, ook van harte welkom. De tour is laagdrempelig en op maat, zodat het voor iedereen haalbaar is om mee te doen.
Resultaat: Er zijn 7 bijeenkomsten geweest waaraan 90 mensen hebben deelgenomen. Activiteiten die georganiseerd zijn: schaatsen, huifkartocht, bibliotheek, Openluchtmuseum inclusief lunch. Alle activiteiten zijn vermeld op de site www.feelgoodiebagtour.nl.
Samenwerkingspartner: De Stadskamer Doetinchem.
Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.
Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA goededoelenfonds en De Stadskamer Doetinchem.
Dit project loopt door in 2018 en zal in 2018 afgerond worden.

Het Vertelkastje

Periode: juni 2017– juni 2018
Initiatiefnemer: Het Vertelkastje is een idee en initiatief van Jeanette Eken.
Doel: In gesprek te gaan over psychische gezondheid, suïcide en vooroordelen vanuit haar eigen ervaring en multiculturele achtergrond, met behulp van een Japans vertelkastje: de kamishibai, een oude traditie van verteltheater. Aan de hand van tekeningen met veel symbolische waarde ontvouwt Jeanette een wereld van psychische problematiek, botsende culturen en vooral hoop.
Doelgroep: De ex- psychiatrische cliënten, familie, vrienden en andere (direct) betrokkenen. Maar ook verschillende disciplines/specialisten en andere geïnteresseerden die ervaring willen opdoen door te luisteren naar het levensverhaal van een ervaringsdeskundige.
Resultaat: Er zijn promotiematerialen ontwikkeld, website, flyers, visitekaartjes en banners. Er 10 bijeenkomsten geweest, op 9 locaties, waarbij 350 mensen zijn bereikt. www.hetvertelkastje.nl
Locaties: Mamyo Bondru Festival te Lelystad, Multiculturele markt Lelystad, StigmaTour, Stichting Pasensie Amsterdam, Gezondheidsmarkt Eerbeek, Feel Goodie Bag Tour Doetinchem, Project SamenDoen te Amsterdam, Leger des Heils Overijssel, Protestantse gemeente Eerbeek.
Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.
Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA goededoelenfonds.
Dit project loopt door in 2018.

Virtual Reality Experience De Verwarde Man

Periode: september 2017 – september 2018
Initiatiefnemer: De Virtual Reality Experience De Verwarde man is een idee en initiatief van Jeroen Zwaal.
Begin 2017 heeft de KRO-NCRV de Virtual Reality app De verwarde man gelanceerd. De app is gebaseerd op de ervaringen van Jeroen Zwaal. Hij heeft vijfmaal een psychose gehad. Aan de hand van gesprekken met hem is zijn belevingswereld virtueel nagebootst.
Doel: De Virtual Reality App De Verwarde Man is gemaakt om “normale” mensen te laten ervaren hoe het is om een psychose te hebben. Tijdens de ervaring ontdek je al snel dat de grens tussen gezond en verward gedrag niet zo helder is en dat een psychose iedereen kan overkomen. Door je de psychose te laten ervaren, wil initiatiefnemer Jeroen Zwaal een brug slaan tussen het geschetste beeld in de media en de werkelijke psychose-ervaring. Als je door de VR-bril van de psychotisch kwetsbare medemens hebt gekeken, zal je meer begrip hebben voor het verwarde gedrag. Tevens wordt duidelijk dat dit een tijdelijke staat is, waardoor het inzichtelijker wordt dat er goed te leven is met een psychotische kwetsbaarheid.
Doelgroep: De VR-bril wordt geintroduceerd op scholen, bij congressen, bij welzijnsorganisaties, bij de politie, op evenementen & festivals, bij trainingen, voor wijkteams, beleidsmakers, hulpverleners, mantelzorgers en naasten.
Resultaat: Er is projectpagina www.vrdeverwardeman.nl, een facebookpagina en een twitteraccount. Er zijn 12 workshops en bijeenkomsten geweest, op 12 locaties, waarbij 307 mensen hebben deelgenomen aan de VR-workshops, algemeen publiek, ervaringsdeskundige, studenten, professionele hulpverleners, cliënten, trajectbegeleider werk, leerplichtambtenaar, consulent dagbesteding, minimacoach, arbeidsdeskundigen. www.vrdeverwardeman.nl
Locaties en activiteiten: Immerlooparkfestival Arnhem, marathon CZ Ten Miles in Tilburg (stigmatour), IxtaNoa Nijmegen, Astare Utrecht, GGzE Eindhoven, Howie the Harp Arnhem, Gezondheidsmarkt Eerbeek, IxtaNoa Teamdag Arnhem, PZ Gent, PAAZ Rijnstate Arnhem, Gemeente Amersfoort, werkbedrijf
Samenwerkingspartner: Psychosenet
Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.
Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA Goededoelenfonds
Dit project loopt door in 2018 en zal dan afgerond worden. Er is veel vraag naar deze workshops en dit project zal voortgezet worden als een vaste activiteit van De Bagagedrager.

Nominaties

Medisch Contact Communicatieprijs 2016

Een Steekje Los? is genomineerd voor de Medisch Contact Communicatieprijs 2016!
Medisch Contact reikte op 19 januari 2017 de Communicatieprijs uit aan een zorgverlener of een team van zorgverleners die de communicatie met de patiënt op een aantoonbare en navolgbare manier hebben verbeterd. De Stichting Voorlichting Patiënten (SVP), initiatiefnemer van de prijs, selecteerde tien projecten uit de 71 inzendingen. Een deskundige jury koos daar de vijf hierna beschreven genomineerden uit. De Bagagedrager stond in de top 5 genomineerde projecten.
We hebben niet gewonnen, wel een prachtig juryrapport gekregen:
‘Het spel is een prachtige manier om ingewikkelde taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken.
Het draagt bij aan een belangrijke voorwaarde voor goede begeleiding van patiënten: begrip, taboes doorbreken, moeilijke zaken bespreekbaar maken en structuur bieden voor patiënten.
Het bevat alle relevante levensthema’s die persoonsgericht zijn en continu aandacht vragen, en waaraan iedereen op enig moment aandacht moet geven.
Het is zeer divers uitgewerkt, waardoor er voor ieder wat wils is om te kunnen ‘spelen’.

Onbeperkte TOP 100 van DELA goededoelenfonds

Vier ervaringsdeskundige vrijwilligers van De Bagagedrager, stonden in de TOP 100 van de meest inspirerende mensen met een beperking.
– Jeanette Eken-Benschop is genomineerd vanwege haar open houding én de geweldige manier waarop ze haar soms heftige verhalen over haar leven met een bipolaire stoornis vertelt. Die kwaliteiten komen samen in haar project Het Vertelkastje, waarmee ze stad en land afreist om taboes te doorbreken en anderen te inspireren.
– Ook Debby de Hond gebruikt haar eigen achtergrond binnen de psychiatrie om anderen te helpen. Met haar project FeelGoodieBagTour helpt ze mensen met een psychische kwetsbaarheid een stukje op weg. Door te laten zien dat je ondanks je beperking nog heel veel wél kunt, maar ook door hen een fijn moment te laten beleven met bijbehorende goede herinneringen.
– Jeroen Zwaal is genomineerd vanwege zijn actieve inzet om als ervaringsdeskundige te laten zien dat een beperking je juist ook krachtiger kan maken. Zijn project ‘De verwarde man’, een virtual reality ervaring waarin je kunt beleven hoe het is om verward te zijn, is gebaseerd op de ervaringen die hij op deed tijdens zijn eigen psychoses.
– Inge Braamse is naast schrijfster en ervaringsdeskundige ook actief in communicatie en websitedesign. Zij wil vooral laten zien dat het leven, ondanks een beperking, vaak best leefbaar is en er gelukkig nog genoeg te genieten valt.

Publiciteit

Deelname/presentatie op congressen, festivals en informatiemarkten

30 maart 2017: Voorjaarsconferentie Dr. Wittenbergstichting te Schalkhaar
presentatie Theater met Bagage en informatiestand met Feel Goodie Bag Tour en Vertelkastje
6 april 2017: NTS Triage congres te Zeist: 2 workshops Creatief Denken
16 mei 2017: Invitational met Amerikaanse hoogleraar Patrick Corrigan te Amersfoort:
presentatie methodiekenmap met hierin vermeld het aanbod van de StigmaTools.
28 mei 2017: Immerloo Park Festival met VR De Verwarde Man
10 juni 2017: Bundru Festival Lelystad, lancering Het Vertelkastje op informatiemarkt
1 juli 2017: Multiculturele dag Lelystad: Het Vertelkastje op informatiemarkt
24 september 2017: Te Gek Festival te Soest: presentatie StigmaTools op informatiemarkt
1 oktober 2017: Gezondheidsmarkt te Eerbeek: VR De Verwarde Man en Een Steekje Los?
5 oktober 2017: Jaarcongres V&VN te Arnhem: workshop Een Steekje Los?
6 november 2017: Hersenletselcongres te Ede: workshops Een Steekje Los?
23 november 2017: Ruimtekoersfestival te Arnhem: VR De Verwarde Man
1 december 2017: International Conference Disability Studies: The art of beloning te Amsterdam: Engelstalige presentatie over Een Steekje Los?
Resultaat: aanwezig met team van De Bagagedrager, informatiestand, presentatie en/of workshops
Totaal bereik: ruim 1900 bezoekers

In de media

11 juli 2017 Omroep Gelderland: live radio interview met Jeroen Zwaal over VR De Verwarde Man
1 augustus 2017: Omroep Flevoland, tv interview met Jeanette Eken over Het Vertelkastje
15 september 2017: Flevopost, interview met Jeanette Eken over Het Vertelkastje en nominatie
6 oktober 2017: Brummens Weekblad, artikel over gezondheidsmarkt Eerbeek, met Jeanette Eken
december 2017: NPORadio, live interview met terugblik VR Experience Jeroen Zwaal

Overig

Afstudeeronderzoek

Iris Jonker en Lyanne ten Brummelhuis hebben vanuit Hogeschool Saxion Social Work een afstudeeronderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van het spel Een Steekje Los? en de ervaringen van spelleiders en deelnemers op het gebied van stigmabestrijding, kwaliteit van leven en herstel. In oktober 2017 hebben ze met hun onderzoek de Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2017 gewonnen.

Richtlijn Destigmatisering

De Generieke module Destigmatisering is sinds maart 2017 beschikbaar. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies. Deze module beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van het stigma rond psychische aandoeningen. Het primaire doel van deze module is om patiënten, ervaringsdeskundigen, naasten, (zorg)professionals en managers hiertoe concrete handvatten te bieden. Naarmate meer kennis over de aard van het stigma bij specifieke aandoeningen of specifieke doelgroepen beschikbaar komt of de werkzaamheid van specifieke interventies verder wordt aangetoond, kan de module specifieker worden ingevuld. De module schetst daarnaast hoe destigmatisering duurzaam onderdeel kan worden van hulpverlening zowel in de ggz (binnen de sector), als vanuit de ggz (via samenwerking in het sociale domein).
Een Steekje Los? staat meerdere keren vermeld in het overzicht van destigmatiserings interventies in de Generieke module Destigmatisering. Ellen Spanjers heeft actief deelgenomen aan de werkgroep bij de ontwikkeling van deze module destigmatisering.
www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/destigmatisering/achtergronddocumenten
Alle producten en activiteiten van De Bagagedrager die gericht zijn op stigma, voldoen aan de landelijke richtlijn Destigmatisering.

De Bagagedrager als goed doel van Kerstpakkettenactie van coöperatie DELA

Naast het traditionele kerstpakket konden medewerkers van DELA ook kiezen voor een goed doel. Stichting De Bagagedrager was een van de goede doelen en we hebben een cheque ontvangen ter waarde van 1680 euro.

Vooruitblik 2018

Het jaar 2018 zal in elk geval gericht zijn op:
– De afronding van vijf lopende (aanhaak)projecten.
– Uitbreiding, training en begeleiding van het team ervaringsdeskundige gespreksleiders en speltrainers.
– Werving van een vrijwilligerscoördinator, op vrijwillige basis.
– Opzetten van een productetalage met vijf producten en diensten, met een beschrijving en digitaal offerteformulier voor op de website.
– Financiën generen om de kinderversie Een Steekje Los? Junior te kunnen ontwikkelen, in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma. Zodra de financiën rond zijn, kan gestart worden met de uitvoering van dit nieuwe project (najaar 2018)
– Daarnaast nemen we onze maatregelen om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe privacywet AVG, die op 25 mei 2018 van kracht wordt.